Sygnatura akt I Ns 919/16 Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza

2017-06-08

Sygn. akt I Ns 919/16

POSTANOWIENIE
Dnia 18 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Justyna Celińśka
po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Będzino
o sporządzenie spisu inwentarza

postanawia:

1. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po zmarłym w dniu 13 października 2012 roku Janie Marianie Kowalczyku, ostatnio zamieszkałym Mścice, gmina Będzino,
2. do wykonania postanowienia wyznaczyć Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukasza Tadeusza Sowę.
3. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę.


UZASADNIENIE
Spadkobierca ustawowy – Gmina Będzino złożyła wniosek o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Marianie Kowalczyku.
Zgodnie z treścią art. 637§1 kpc na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Zawartość protokołu spisu inwentarza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 roku w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku.
W punkcie 2 sentencji orzeczono o powierzeniu wykonania postanowienia Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukaszowi Tadeuszowi Sowie, u którego złożono wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza (Kmn 5/16).
Wykonanie spisu Sąd zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukaszowi Tadeuszowi Sowie, ponieważ spadkodawca przed śmiercią stale zamieszkiwał w Mścicach, gmina Będzino..
O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 kpc.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 919/16 Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Sabina Dębiec
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
b/d