Biura Obsługi Interesantów

Biuro obsługi interesantów dla Wydziałów Cywilnych, Wydziałów Karnych, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V oraz VII Wydziału Gospodarczego.

Biuro mieści się przy ulicy Andersa 34, skrzydło A, parter.

tel. 94 31 70 221, 94 34 28 628

e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Godziny przyjmowania interesantów:

 • Informacja
  poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
 • Biuro Podawcze:
  poniedziałek: 7:30 - 17:30, wtorek - piątek: 7:30 - 14:30
 • Czytelnia akt (po wcześniejszym zamówieniu akt bezpośrednio w sekretariatach właściwego wydziału sądu):
  poniedziałek: 8:00 - 17:00, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00
 • Kasa Sądu
  poniedziałek: 10:00 - 17:00 (przerwa w godzinach 12:10 - 12:30), wtorek - czwartek: 7:30 - 14:30 (przerwa w godzinach 10:40 - 11:00), piątek: 7:30 - 14:00 (przerwa w godzinach 10:40 - 11:00), obsługa bankowa w dniach wtorek - piątek: 9:00 - 10:00
 
Sąd Rejonowy informuje, iż opłat sądowych można dokonać za pomocą terminala kart płatniczych, który znajduje się na Biurze Podawczym ul. Grottgera 4.
 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 11/2014 Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 24 marca 2014 r.
Regulamin Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Koszalinie
§1
Przeznaczenie Czytelni Akt
1. Czytelnia Akt Sądu Rejonowego w Koszalinie, dalej zwana Czytelnią, przeznaczona jest dla stron postępowania i ich pełnomocników oraz innych osób uprawnionych, którym udostępnia się akta w celu ich przejrzenia.
2. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Czytelni sprawuje pracownik wykonujący zadania kierownika Biura Obsługi Interesanta.
3. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z Kierownikiem Biura Obsługi Interesanta oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez Czytelnię.
§2
Postanowienia ogólne
1) Czytelnia akt czynna jest w poniedziałki od godziny 11:00 do 17:00, od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 14.00.
2) Pomieszczenia czytelni akt objęte są monitoringiem.
3) Interesanci czytający akta zobowiązani są do zachowania ciszy oraz niezakłócania pracy innym osobom. Na terenie czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów. Interesanci mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich i większych bagaży w szatni.
4) Interesanci przebywający w Czytelni mogą korzystać z własnych materiałów piśmienniczych oraz własnego sprzętu (np. aparatów cyfrowych, laptopów, skanerów) - po uprzednim zgłoszeniu jego posiadania pracownikowi Czytelni, a w sprawach karnych po uprzednim złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Przewodniczącego/Sędziego.
5) Zabronione jest wynoszenie akt poza czytelnię.
6) Interesanci mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt oraz zgłoszenia osobie obsługującej czytelnię zauważonych uszkodzeń akt.
7) Zabrania się nanoszenia jakichkolwiek adnotacji, znaków, podkreśleń w aktach (w tym także ołówkiem).
8) Dane zawarte w aktach sprawy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z roku 02 Nr 101 poz. 926 ze zm.) i interesanci zobowiązani są do przestrzegania norm wynikających z powołanej ustawy.
9) Akta udostępniane są w czytelni stronom, uczestnikom postępowania, pełnomocnikom procesowym, obrońcom, zaś za zgodą właściwego przewodniczącego wydziału osobom uprawnionym, o których mowa w art. 525 kpc oraz w S 94 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Za zgodą Prezesa Sądu akta udostępniane są osobom o których mowa w art. 156 S 1 kpk.
§3
Organizacja i zasady funkcjonowania Czytelni
1. Czytelnia akt została umiejscowiona w budynku Sądu przy ul. Andersa 3413 mieszczącym Biuro Obsługi Interesantów Sądu, Biuro Podawcze Sądu i Kasę Sądu.
2. zamawiania akt dokonuje się telefonicznie lub osobiście w sekretariatach właściwych wydziałów dokonując w/w czynności z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
3. W uzasadnionych przypadkach, akta mogą zostać udostępnione w dniu ich zamówienia, decyzję o powyższym podejmuje kierownik właściwego sekretariatu. Akta, w takiej sytuacji, udostępniane są bezpośrednio w sekretariacie wydziału bądź w czytelni, po uprzednim uzyskaniu przez kierownika Wydziału informacji na temat wolnych miejsc w czytelni.
4. W Czytelni wydzielono i oznaczono 5 stanowisk przeznaczonych do przeglądania akt, ponumerowane kolejno od 1 do 5.
5. Stanowiska do przeglądania akt przydziela pracownik Czytelni.
6. Akta udostępniane są osobom na podstawie list przygotowanych przez sekretariaty wydziałów, zawierających imię i nazwisko osoby, sygnaturę akt, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby. Osoba, której udostępnia się akta potwierdza ten fakt złożeniem podpisu na w/w liście.
7. Jeśli lista nie zawiera oznaczenia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dopuszcza się uzupełnienie tych danych przez pracownika Czytelni po uprzedniej telefonicznej weryfikacji, czy osoba jest uprawniona do przeglądania akt. Jeśli zachodzą wątpliwości co do tożsamości osoby lub jej prawa do wglądu do akt rozstrzyga je kierownik właściwego sekretariatu.
8. Listy udostępnień akt po wykorzystaniu w Czytelni zwracane są właściwemu sekretariatowi wraz z aktami. Kopia listy udostępnień jest przechowywana w czytelni.
9. Akta po wykorzystaniu są zwracane do właściwego sekretariatu wydziału niezależnie od tego czy zostały one wykorzystane w ciągu dnia. Akta nie mogą pozostawać w czytelni.
§4
Obowiązki pracownika czytelni
1. Znajomość zasad funkcjonowania i przestrzeganie Regulaminu Czytelni.
2. Weryfikacja tożsamości osób korzystających z Czytelni na podstawie porównania danych na listach przekazanych z wydziału z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby.
3. Pracownik Czytelni po uprzedniej weryfikacji, czy osoba jest uprawniona do przeglądania akt, uzupełnia listę poprzez naniesienie nr dowodu osobistego lub numeru aktualnej legitymacji służbowej.
4. Ciągła obserwacja czynności wykonywanych na aktach przez osoby korzystające z Czytelni, w celu niedopuszczenia do wykonywania czynności zabronionych, a w szczególności do niszczenia akt lub wyniesienia akt z Czytelni.
5. W stosunku do osób naruszających zasady funkcjonowania Czytelni, pracownik Czytelni podejmuje działania adekwatne do zaistniałej sytuacji (słowne napomnienie, wezwanie do zwrotu akt i opuszczenie Czytelni, telefoniczne wezwanie pomocy, wezwanie pomocy poprzez użycie przycisku alarmowego itp.). Każdy przypadek istotnego naruszenia zasad funkcjonowania Czytelni należy bezzwłocznie zgłosić Kierownikowi Oddziału Administracyjnego oraz kierownikowi właściwego sekretariatu, jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoba korzystająca z Czytelni dokonała na aktach czynności zabronionych, kierownikowi właściwego sekretariatu.
6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia akt i/lub osoby należy uruchomić sygnał alarmowy w celu natychmiastowego wezwania pomocy i podjąć inne adekwatne działania.
§5
Obowiązki Sekretariatu
1. Weryfikuje uprawnienia osób do wglądu do akt.
2. Przygotowuje akta do udostępnienia oraz listy osób zamawiających oraz dostarcza akta i listy do Czytelni.
3. Odbiera z Czytelni akta wg. listy udostępnień, każdorazowo sprawdza ich stan i kompletność, potwierdzając Ów fakt na kopii listy udostępnień przechowywanej dalej w Czytelni.
4. Doraźnie doprowadza osoby do Czytelni, dostarcza właściwe akta i dokonuje wpisu na listę osób korzystających z Czytelni oraz prowadzi kontrolkę udostępnionych akt.
5. Kierownik właściwego sekretariatu jest odpowiedzialny za natychmiastowe zainicjowanie działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności oraz ewentualne zabezpieczenie zapisu z monitoringu Czytelni w każdym przypadku, gdy stwierdzi lub zaistnieje podejrzenie naruszenia integralności akt.
§6
Monitoring
1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony akt sądowych w Czytelni zainstalowano system monitoringu umożliwiający pracownikom agencji ochrony sprawowanie nadzoru nad czynnościami wykonywanymi na aktach sądowych przez osoby, którym je udostępniono. Zapis z monitoringu może służyć jako źródło materiału dowodowego wobec osób, które podczas przeglądania akt dopuściłyby się czynności niedozwolonych.
2. Dostępność zapisu monitoringu utrzymywana jest przez okres 26 dni. Zapis z monitoringu nie podlega archiwizacji. Po upływie 26 dni zapis ten jest automatycznie kasowany.
3. W przypadku konieczności zabezpieczenia zapisu jako materiału dowodowego wykonuje się kopie odpowiednich fragmentów zapisu na zewnętrznych nośnikach danych bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia.
4. Kopie fragmentów zapisu są nośnikiem danych osobowych i podlegają obowiązkowej ewidencji jako zbiór danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Koszalinie.
5. Każdy nośnik zawierający kopię zapisu z monitoringu wyposaża się w metryczkę, która ma zawierać informacje o utrwalonym materiale, a w szczególności rodzaj i oznaczenie nośnika, datę sporządzenia, imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej nośnik, informację o źródle i okresie czasu objętego nagraniem, cel w jakim materiał utrwalono, a także informacje techniczne potrzebne do odtworzenia utrwalonego materiału
6. Zgromadzone kopie zapisu monitoringu są okresowo oceniane pod kątem ich dalszej użyteczności, a w przypadku, gdy dalsze ich przechowywanie nie jest celowe, kopie zapisu monitoringu są niszczone.
7. W celu utrzymania systemu monitoringu w ciągłej sprawności przeprowadza się regularne przeglądy i konserwacje według zaleceń dostawcy systemu oraz, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, dokonuje zmian w parametrach pracy systemu.

Biuro Podawcze wraz z Czytelnią akt dla IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro mieści się w budynku przy ulicy Andersa 34 pokój nr 92 (główne wejście do budynku, parter)

Godziny przyjmowania interesantów:

      • Biuro Podawcze:
         poniedziałek – 07:30 – 14:30, następnie od 15:00 do 17:30 Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, skrzydło A, parter),
         Wtorek-piątek: 07:30 – 14:30
     • Czytelnia akt:
        poniedziałek 8:00 – 15:00 (po wcześniejszym zamówieniu akt) następnie od 15:00 do 17:00 Czytelnia Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koszalinie              przy ul. Andersa 34, skrzydło A, parter).
        Wtorek-piątek: 08:00 – 14:00

Sąd informuje, iż odpisy pełne i aktualne z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego są do pobrania w wersji elektronicznej i papierowej na stronie https://ekrs.ms.gov.pl (strona ministerialna). Odpisy te w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadają moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymagają podpisu i pieczęci. Na w/w stronie jest również możliwość pobrania wszystkich formularzy niezbędnych do złożenia wniosku do KRS.

 

Zasady korzystania z Czytelni Akt IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Czytelnia akt rejestrowych Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach:

poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00 (po wcześniejszym zamówieniu akt)
poniedziałek- 15:00 – 17:00 (Czytelnia Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, skrzydło A, parter).

1. Akta rejestrowe do czytelni mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane w następujący sposób:
a) osobiście w czytelni akt;
b) telefonicznie, pod numerami telefonów:

94 3428 252
94 3428 268

2. Akta rejestrowe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.14:00 w dniu poprzedzającym udostępnienie.

3. Składający zamówienie powinien podać:
- numer pozycji rejestru ze wskazaniem czy wszystkie tomy akt czy konkretny tom z sygnaturą sprawy;
- dane (imię i nazwisko) osoby zamawiającej;

4. W czytelni akt rejestrowych obowiązują dzienny limity wydawanych do przeglądania akt, który wynosi 5 pozycji dla jednej osoby;

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku Kierownik Sekretariatu IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego może zmieniać dzienne limity mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania wydziału rejestrowego.

Akta rejestrowe udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego potwierdzenie tożsamości, w celu
odnotowania danych personalnych.

5. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia osoby zainteresowanej przeglądaniem akt sprawy czy akt rejestrowych – pracownik Czytelni informuje
o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt.

6. Akta, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępnione zostaną w terminie późniejszym.

7. Osoby przeglądające akta mają prawo do:
a) wykonania fotografii dokumentów znajdujących się w aktach;
b) zamówienia odpisów dokumentów z akt rejestrowych;
- odpisy z dokumentów wydawane są odpłatnie i wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego - w ustalonym przez pracownika terminie;
- za jedną stronę uwierzytelnionego odpisu dokumentu z akt rejestrowych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za stronę (nie dotyczy wniosku o wydanie statutu);
c) korzystania z własnych materiałów i sprzętu dla ułatwienia fotografowania dokumentów znajdujących się w aktach.

8. Osoby przeglądające akta mają obowiązek:
a) przestrzegać Regulaminu Czytelni oraz zaleceń i uwag pracowników obsługi Czytelni;
b) zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym;
c) pozostawić wierzchnie okrycia na wieszaku.

9. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek nagannych ingerencji w aktach, a w szczególności ich niszczenia, uszkodzenia, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek itp.) otwieranie korespondencji oraz wynoszenia akt poza Czytelnię.

10. Na terenie Czytelni akt obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków i napojów.

Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

sekretariat wydziału: Budynek Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Grottgera 4, pokój nr 2,

tel: 94 34 79 512

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 10:00 - 15:00, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Zasady funkcjonowania punktów informacyjnych

Punkty informacyjne zostały utworzone w celu zapewnienia wstępnej obsługi stron w Sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów. Punkty Informacyjne Andersa 34 połączone są z biurami podawczymi Sądu Rejonowego w Koszalinie, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism procesowych, np. czy są podpisane, czy dołączono do nich odpowiednią liczbę odpisów, czy zawierają wymagane dla danej sprawy załączniki.

Zadaniami punktów informacyjnych jest:

 1. informowanie o funkcjonujących wydziałach sądu okręgowego i sądów rejonowych oraz o zakresie ich działania (właściwość miejscowa i rzeczowa),
 2. informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz o innych pomieszczeniach w sądzie,
 3. wskazywanie siedzib innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 4. wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji,
 5. udostępnianie adresów, telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego, prokuratur, komend policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 6. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
 7. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie,
 8. dystrybucja formularzy urzędowych np. w postępowaniu cywilnym uproszczonym,
 9. udostępnianie wzorów pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw,
 10. informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczenia wraz z podaniem konta sądu,
 11. informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową,
 12. informowanie o terminach i miejscach rozpraw, o zakończeniu sprawy oraz czy wyznaczono posiedzenia,
 13. kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 14. informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej.

Rejestr zmian dla: Biura Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-01-02
Publikacja w dniu:
2020-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2019-12-27
Publikacja w dniu:
2019-12-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-09-03
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-11-02
Publikacja w dniu:
2018-11-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Kłodziński
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2007-11-16
Publikacja w dniu:
2016-02-09
Opis zmiany:
b/d