Biura Obsługi Interesantów

Biuro obsługi interesantów dla Wydziałów Cywilnych, Wydziałów Karnych, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V oraz VII Wydziału Gospodarczego.

Biuro mieści się przy ulicy Andersa 34, skrzydło A, parter.

tel. 94 31 70 221, 94 34 28 628

e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Godziny przyjmowania interesantów:

 • Informacja
  poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
 • Biuro Podawcze:
  poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
 • Czytelnia akt (po wcześniejszym zamówieniu akt bezpośrednio w sekretariatach właściwego wydziału sądu):
  poniedziałek: 8:00 - 17:00, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00
 • Kasa Sądu
  poniedziałek: 10:00 - 17:00 (przerwa w godzinach 12:10 - 12:30), wtorek - czwartek: 7:30 - 14:30 (przerwa w godzinach 10:40 - 11:00), piątek: 7:30 - 14:00 (przerwa w godzinach 10:40 - 11:00), obsługa bankowa w dniach wtorek - piątek: 9:00 - 10:00
 
Sąd Rejonowy informuje, iż opłat sądowych można dokonać za pomocą terminala kart płatniczych, który znajduje się na Biurze Podawczym ul. Grottgera 4.

Biuro Podawcze wraz z Czytelnią akt dla IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro mieści się w budynku przy ulicy Andersa 34 pokój nr 92 (główne wejście do budynku, parter)

Godziny przyjmowania interesantów:

      • Biuro Podawcze:
         poniedziałek – 07:00 – 15:00, następnie od 15:00 do 18:00 Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, skrzydło A, parter),
         Wtorek-piątek: 07:00 – 15:00
     • Czytelnia akt:
        poniedziałek 8:00 – 15:00 (po wcześniejszym zamówieniu akt) następnie od 15:00 do 17:00 Czytelnia Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koszalinie              przy ul. Andersa 34, skrzydło A, parter).
        Wtorek-piątek: 08:00 – 14:00

Sąd informuje, iż odpisy pełne i aktualne z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego są do pobrania w wersji elektronicznej i papierowej na stronie https://ekrs.ms.gov.pl (strona ministerialna). Odpisy te w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadają moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymagają podpisu i pieczęci. Na w/w stronie jest również możliwość pobrania wszystkich formularzy niezbędnych do złożenia wniosku do KRS.

 

Zasady korzystania z Czytelni Akt IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Czytelnia akt rejestrowych Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach:

poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00 (po wcześniejszym zamówieniu akt)
poniedziałek- 15:00 – 17:00 (Czytelnia Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, skrzydło A, parter).

1. Akta rejestrowe do czytelni mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane w następujący sposób:
a) osobiście w czytelni akt;
b) telefonicznie, pod numerami telefonów:

94 3428 252
94 3428 268

2. Akta rejestrowe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.14:00 w dniu poprzedzającym udostępnienie.

3. Składający zamówienie powinien podać:
- numer pozycji rejestru ze wskazaniem czy wszystkie tomy akt czy konkretny tom z sygnaturą sprawy;
- dane (imię i nazwisko) osoby zamawiającej;

4. W czytelni akt rejestrowych obowiązują dzienny limity wydawanych do przeglądania akt, który wynosi 5 pozycji dla jednej osoby;

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku Kierownik Sekretariatu IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego może zmieniać dzienne limity mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania wydziału rejestrowego.

Akta rejestrowe udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego potwierdzenie tożsamości, w celu
odnotowania danych personalnych.

5. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia osoby zainteresowanej przeglądaniem akt sprawy czy akt rejestrowych – pracownik Czytelni informuje
o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt.

6. Akta, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępnione zostaną w terminie późniejszym.

7. Osoby przeglądające akta mają prawo do:
a) wykonania fotografii dokumentów znajdujących się w aktach;
b) zamówienia odpisów dokumentów z akt rejestrowych;
- odpisy z dokumentów wydawane są odpłatnie i wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego - w ustalonym przez pracownika terminie;
- za jedną stronę uwierzytelnionego odpisu dokumentu z akt rejestrowych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za stronę (nie dotyczy wniosku o wydanie statutu);
c) korzystania z własnych materiałów i sprzętu dla ułatwienia fotografowania dokumentów znajdujących się w aktach.

8. Osoby przeglądające akta mają obowiązek:
a) przestrzegać Regulaminu Czytelni oraz zaleceń i uwag pracowników obsługi Czytelni;
b) zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym;
c) pozostawić wierzchnie okrycia na wieszaku.

9. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek nagannych ingerencji w aktach, a w szczególności ich niszczenia, uszkodzenia, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek itp.) otwieranie korespondencji oraz wynoszenia akt poza Czytelnię.

10. Na terenie Czytelni akt obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków i napojów.

Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

sekretariat wydziału: Budynek Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Grottgera 4, pokój nr 2,

tel: 94 34 79 512

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 10:00 - 15:00, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Zasady funkcjonowania punktów informacyjnych

Punkty informacyjne zostały utworzone w celu zapewnienia wstępnej obsługi stron w Sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów. Punkty Informacyjne Andersa 34 połączone są z biurami podawczymi Sądu Rejonowego w Koszalinie, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism procesowych, np. czy są podpisane, czy dołączono do nich odpowiednią liczbę odpisów, czy zawierają wymagane dla danej sprawy załączniki.

Zadaniami punktów informacyjnych jest:

 1. informowanie o funkcjonujących wydziałach sądu okręgowego i sądów rejonowych oraz o zakresie ich działania (właściwość miejscowa i rzeczowa),
 2. informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz o innych pomieszczeniach w sądzie,
 3. wskazywanie siedzib innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 4. wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji,
 5. udostępnianie adresów, telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego, prokuratur, komend policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 6. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
 7. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie,
 8. dystrybucja formularzy urzędowych np. w postępowaniu cywilnym uproszczonym,
 9. udostępnianie wzorów pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw,
 10. informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczenia wraz z podaniem konta sądu,
 11. informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową,
 12. informowanie o terminach i miejscach rozpraw, o zakończeniu sprawy oraz czy wyznaczono posiedzenia,
 13. kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 14. informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej.

Rejestr zmian dla: Biura Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-09-03
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-11-02
Publikacja w dniu:
2018-11-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Kłodziński
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2007-11-16
Publikacja w dniu:
2016-02-09
Opis zmiany:
b/d