Ochrona danych osobowych

Koszalin, dnia 25 maja 2018r

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Sąd Rejonowy w Koszalinie z siedzibą przy ul. Władysława Andersa 34B, 75-626 Koszalin który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
Sąd Rejonowy w Koszalinie, Oddział Administracyjny, ul. Władysława Andersa 34B, 75-626 Koszalin
lub drogą e-mailową pod adresem:administracja@koszalin.sr.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania:
1. Dane przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, prowadzenia postępowań sądowych, prowadzenia postępowań wykonawczych - (dane osobowe stron i uczestników postępowania , biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, kuratorów społecznych)
Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. f oraz lit g. RODO w związku z przepisami szczegółowymi oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi (w tym Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów, Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym).
Dane będą przechowywane przez okres do 50 lat, kryteriami ustalania okresu przechowywania będą kategorie spraw w których przetwarzane są dane osobowe 
(Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości)
2. Dane przetwarzane w celach wykonywania obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy, wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników i współpracowników, praktykantów, kontrahentów)
Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO i art. 9 ust. 2 lit. b, f, g RODO w związku z przepisami szczegółowymi oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi (w tym Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego, Rozporządzenie MS z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, Ustawa z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora za jego zgodą i na podstawie zawartej umowy.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa maja Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych w jest Tomasz Fibingier tel. 94 3428 645. Z inspektorem można kontaktować się drogą telefoniczną lub drogą e-mailową pod adresem: tfibingier@koszalin.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d