Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie

2016-11-08

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 28 października 2016 r. w sprawie z wniosku Jadwigi Mileszko zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 1381/16 postanowienie w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza po Leszku Mileszko (PESEL 57053016814), zmarłym dnia 8 stycznia 2016 r. w Rosnowie, ostatnio zamieszkałym w Koszalinie.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatnio uzasadni oraz, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie