Ogłoszenie sygn. akt I Ns 537/16

2016-07-20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ogłasza, że w dniu 25 maja został złożony wykaz inwentarza sporządzony przez spadkobierców Macieja Misiurę oraz Marcina Misiurę po zmarłym Piotrze Misiura, PESEL zmarłego: 64051601252, ostatnio zamieszkałym w Kołobrzegu przy ul. Perłowej 19, zmarłym dnia 12.05.2016 r. Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wymienione osoby mogą też uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 537/16