Ogłoszenie sygn. akt VIII Ns 61/16

2016-06-21

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny w sprawie VIII Ns 61/16 toczy się postępowanie dot. złożenia wykazu inwentarza po Reginie Wysockiej (PESEL 30080704428), zmarłej dnia 23 grudnia 2015r. w Koszalinie, ostatnio stale zamieszkałej w Koszalinie.

Pouczenie:

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego

Tomasz Klemke

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt VIII Ns 61/16