Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. akt I Ns 712/16

2016-05-27

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 12 maja  2016 roku został złożony wykaz inwentarza spadku po Marianie Józefie Jeleń (PESEL 49061102355) zmarłym w dniu 15 listopada 2015 roku w Tatowie, ostatnio zamieszkałym w Tatowie. Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wymienione osoby mogą też uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. akt I Ns 712/16