Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 291/16

2016-03-31

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 11 marca 2016 r. w sprawie z wniosku Gminy Miasta Koszalin zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 291/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Bożenie Zalewskiej (PESEL 41101503805), zmarłej dnia 1 marca 2012 r. w Koszalinie, ostatnio zamieszkałej w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 4J/3. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorzowi Mrowińskiemu.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 291/16