Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 47/16

2016-03-09

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 29 lutego 2016 r. w sprawie z wniosku Ewy Krężel zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 47/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Leokadii Rolewicz (PESEL 56101203020), zmarłej dnia 25 września 2015 r. w Koszalinie ostatnio zamieszkałej w Koszalinie. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorzowi Mrowińskiemu.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 47/16