Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 488/16

2016-05-20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny wydał w dniu 18 maja 2016 roku w sprawie z wniosku Szymona Pilarczyka zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 488/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Adamie Józefie Niemiec (PESEL 55052502178) zmarłym dnia 14 lipca 2015 roku w Koszalinie, ostatnio stale zamieszkałym w Mielnie przy ulicy Kościelnej 11/47B. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Markowi Winnickiemu.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapiskobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. I Ns 488/16