Sygnatura akt I Nc 3549/17 Postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty

Sygn. akt I Nc 3549/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 19 marca 2018 roku
Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Justyna Celińska
po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa EQUES DEBITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Gdańsku
przeciwko Pawłowi Gmyrkowi
o zapłatę

postanawia:
uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w dniu 28 września 2017 w sprawie sygn. akt I Nc 3549/17 i zawiesić postępowanie,

SSR Justyna Celińska

UZASADNIENIE
Wydany w sprawie nakaz zapłaty nie został doręczony pozwanemu, albowiem nie podejmuje on korespondencji kierowanej na adres wskazywany przez stronę powodową. Zarządzeniem doręczonym pełnomocnikowi powódki w dniu 5 grudnia 2017 roku wezwano ją do uprawdopodobnienia, iż pozwany mieszka pod wskazanym w pozwie adresem w terminie 7 dni pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania w sprawie. Powódka w odpowiedzi przedstawiła kolejny adres zamieszkania pozwanego. Jednak również pod tym adresem doręczenie nakazu zapłaty okazało się nieskuteczne.
Wobec powyższego należało na podstawie art. 4921§1 kpc uchylić wydany w sprawie nakaz zapłaty i na podstawie art. 177§1 pkt 6 kpc zawiesić postępowanie w sprawie, o czym orzeczono w pkt pierwszym sentencji.

SSR Justyna Celińska

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Nc 3549/17 Postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d