Sygnatura akt I Ns 183/18 ogłoszenie

Sygn. akt I Ns 183/18
POSTANOWIENIE
Dnia 21 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodnicząca: SSR Maria Ferster
po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Eugeniusza Rałowicza
z udziałem Renaty Chojnackiej
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

1. zezwolić wnioskodawcy Eugeniuszowi Rałowiczowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.975,85 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) jako świadczenia należnego uczestniczce Renacie Chojnackiej na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie, I Wydział Cywilny, w punkcie III, z dnia 8 listopada 2017 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 551/17,
2. stwierdzić, że kwota złożona do depozytu sądowego na podstawie punktu 1 niniejszego postanowienia może zostać wydana uczestniczce Renacie Chojnackiej na jej wniosek,
3. wezwać Renatę Chojnacką do odbioru świadczenia, o którym mowa w punkcie 1 w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia - pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
4. zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o zezwoleniu na złożenie depozytu poprzez wywieszenie odpisu niniejszego postanowienia na okres sześciu miesięcy na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Koszalinie i na stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Gminy w Będzinie, jak również poprzez umieszczenie ogłoszenia o wydaniu zezwolenia na złożenie depozytu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim,
5. przyznać kuratorowi uczestniczki Renaty Chojnackiej, której miejsce pobytu nie jest znane - Tomaszowi Horegladowi kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem wynagrodzenia związanego z reprezentowaniem interesów uczestniczki postępowania oraz kwotę 39,28 zł (trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) tytułem zwrotu wydatków związanych z pełnieniem funkcji kuratora, które to kwoty wypłacić kuratorowi tymczasowo ze środków Skarbu Państwa,
6. stwierdzić, że orzeczenie o kosztach niniejszego postępowania zostanie wydane przy rozstrzyganiu wniosku o wydanie depozytu.

(SSR Maria Ferster)

 

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Eugeniusz Rałowicz złożył wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych w wysokości 9.975,85 zł, a także o obciążenie wierzyciela odbierającego depozyt kosztami postępowania. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku, w sprawie I Ns 551/17, Sąd Rejonowy w Koszalinie dokonał działu spadku po zmarłym Czesławie Rałowiczu, zobowiązując m.in. Eugeniusza Rałowicza do zapłaty na rzecz Renaty Chojnackiej kwoty 9.975,85 zł. Z uwagi na to, że miejsce zamieszkania Renaty Chojnackiej nie jest znane, a dłużnik – ze względu na okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności - nie ma z wierzycielką żadnego kontaktu, zobowiązanie nie może być przez dłużnika spełnione.
Kurator nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania nie sprzeciwił się wnioskowi.
Sąd zważył, co następuje:

Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Stosownie do treści art. 467 pkt 1 k.c. poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.
Zgodnie zaś z treścią art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Jak wynika z treści wniosku, dłużnik nie ze swojej winy nie może spełnić świadczenia określonego w punkcie III postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie, I Wydział Cywilny z dnia 8 listopada 2017 roku, sygn. akt I Ns 551/17, miejsce pobytu wierzycielki nie jest bowiem znane. W związku z powyższym Sąd uznał, że zachodzi podstawa do zezwolenia wnioskodawcy na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Zdeponowana kwota podlega wydaniu wierzycielce Renacie Chojnackiej na jej żądanie.
Renata Chojnacka jest obecnie osobą nieznaną z miejsca pobytu, stąd – w oparciu o art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. - orzeczono, jak w punkcie 4 sentencji postanowienia.
Nieznaną z miejsca pobytu uczestniczkę reprezentuje w niniejszym postępowaniu ustanowiony dla niej kurator, któremu przyznano w punkcie 5 postanowienia wynagrodzenie w kwocie 240,00 zł. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte przed dniem 15 marca 2018 roku, zatem zastosowanie winno znaleźć rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1476, dalej jako rozporządzenie). Zgodnie z treścią § 1 ust. 1-3 rozporządzenia wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny, przepisami określającymi opłaty za czynności radców prawnych. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Wysokość wynagrodzenia kuratora została przyznana w oparciu kategorię spraw z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie (stosownie do § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie). Uwzględniając nakład pracy kuratora przyznano mu wynagrodzenie obejmujące całość powyższej kwoty.
Sąd uwzględnił wniosek kuratora o przyznanie zwrotu kosztów podróży prywatnym samochodem z miejsca zamieszkania kuratora do miejscowości Barnin 8 (ostatniego znanego miejsca zamieszkania uczestniczki) i podróży powrotnej, przyznając – w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – zwrot wydatków w wysokości 39,28 zł (2x 23,5 km x 0,8358).
Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia (art. 470 k.c.). W postanowieniu uwzględniającym wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie rozstrzyga jednak o kosztach postępowania. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 520 § 1 k.p.c., koszty te ponosi dłużnik jako koszty związane ze swoim udziałem w tej sprawie. O obowiązku ich zwrotu przez wierzyciela sąd może orzec dopiero w postanowieniu o wydaniu depozytu (art. 69316 k.p.c.).
Mając wszystko powyższe na uwadze, orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

(SSR Maria Ferster)

 

„Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 roku, sygn. akt I Ns 183/18, zezwolił wnioskodawcy Eugeniuszowi Rałowiczowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.975,85 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) jako świadczenia należnego uczestniczce Renacie Chojnackiej na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie, I Wydział Cywilny, w punkcie III, z dnia 8 listopada 2017 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 551/17. Jednocześnie Sąd zastrzegł, iż wyżej wskazana kwota ma być wypłacona na wniosek Renaty Chojnackiej, bez żadnych warunków. Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Koszalinie wzywa Renatę Chojnacką do odbioru z depozytu sądowego kwoty 9.975,85 zł - w terminie 3 lat od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania. Sąd poucza, że w razie niepodjęcia depozytu, ulegnie on likwidacji z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa”.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 183/18 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d