Sygnatura akt I Ns 358/17 Postanowienie o spisu inwentarza

2017-05-29

Sygn. akt I Ns 358/17

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Agnieszka Mroczek

po rozpoznaniu sprawy w dniu 11 maja 2017 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Miasta Darłowo
o sporządzenie spisu inwentarza
postanawia:

1. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Karolu Maciejewskim, zmarłym dnia 09 stycznia 2012r. w Darłowie,
2. wykonanie postanowienia zlecić Komornikowi przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Markowi Winnickiemu.
(SSR Agnieszka Mroczek)

UZASADNIENIE
Spadkobierca ustawowy - Gmina Miasta Darłowo złożyła wniosek o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego Karolu Maciejewskim, zmarłym dnia 09 stycznia 2012r. w Darłowie.
Zgodnie zaś z treścią art. 637 § 1 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 18.10.2015r.) na wniosek tego kto uprawdopodobni, że jest m.in. spadkobiercą sąd spadku wyda postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza.
Wobec złożenia wniosku w trybie art. 637 kpc przez spadkobiercę wskazanego w postanowieniu tutejszego Sądu w sprawie VIII Ns 527/12 należało orzec jak w pkt 1 postanowienia. W punkcie 2 sentencji orzeczono zgodnie z wnioskiem spadkobiercy.
(SSR Agnieszka Mroczek)

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 358/17 Postanowienie o spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-05-29
Publikacja w dniu:
2017-05-29
Opis zmiany:
b/d