Sygnatura akt II K 334/ 17- publikacja wyroku

Sąd Rejonowy w Koszalinie XI Wydział Wykonywania Orzeczeń zgodnie z wyrokiem Tut. Sądu z dnia 15 września 2017 r., w sprawie o sygn. akt II K 334/17 dot. Krystyny Kenig na podstawie art. 43b kk orzeka podanie do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie Sądu Rejonowego w Koszalinie przez okres jednego miesiąca wyroku następującej treści:
Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Rafał Podwiński
Protokolant: Karolina Funk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2017 r. sprawy:
Krystyny Kenig, córki Wacława i Krystyny, urodzonej 01 stycznia 1964 roku w Pieszczu,
oskarżonej o to, że:
w okresie 11-12 maja 2017 roku w Darłowie przy ul. Rynkowej 11A/12, dokonała zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy znajdujących się w szafie w kwocie 13000 zł oraz 70 euro, tj. 295,40 złotych o łącznej wartości 13295,40 złotych, czym działała na szkodę Wandy Niewieśniak,
tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

1. uznaje oskarżoną Krystynę Kenig za winną popełnienia zarzuconego jej w akcie oskarżenia czynu, z tym ustaleniem, że oskarżona działała na szkodę Wandy Nawieśniak, tj. występku z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. skazuje ją na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,
2. na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonej Krystynie Kenig karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych w kwocie po 10 (dziesięć) złotych każda stawka,
3. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej Krystyny Kenig obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej Wandy Nawieśniak kwoty 740  (siedemset czterdzieści) złotych,
4. na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez  publikację wyroku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie przez okres jednego miesiąca,
5. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie 2 wyroku kary grzywny zalicza oskarżonej Krystynie Kenig okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 13 maja 2017r. godz. 16:45 do dnia 14 maja 2017r. godz. 10:40 przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny,
6. zasądza od oskarżonej Krystyny Kenig na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 125,11 (sto dwadzieścia pięć 11/100) złote, lecz zwalnia ją od opłaty.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt II K 334/ 17- publikacja wyroku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Aleksandra Radzikowska
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d