Sygnatura akt II K 447/16 publikacja wyroku

2017-10-11

Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Rafał Podwiński
Protokolant: Karolina Funk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2016 r., 11 stycznia 2017 r., 1 marca 2017 r., 24 marca 2017 r. i 26 kwietnia 2017 r. sprawy:
Jakuba Gradowskiego, syna Wojciecha i Anny, urodzonego 1 stycznia 1996 roku w Koszalinie,
oskarżonego o to, że:

w dniu 5 sierpnia 2015r. w Koszalinie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania kredytu, poprzez wprowadzenie pracownika banku w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej umowy kredytowej oraz poprzez przedłożenie nierzetelnych i podrobionych dokumentów w postaci potwierdzenia okresu ubezpieczenia oraz wysokości podstaw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie na nazwisko Jakuba Gradowskiego z dnia 05.08.2015 roku, które to potwierdzenie dotyczyło okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 20.07.2015 roku wydanym przez AG Technologie Group spółka z o.o. na nazwisko Jakuba Gradowskiego, które to zaświadczenie dotyczyło okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, usiłował doprowadzić BZ WBK Odział w Poznaniu filia w Koszalinie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem postaci kredytu o nr wniosku A3308636 w kwocie 43 696,80 zł, czym działał na szkodę BZ WBK w Poznaniu,
tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

1. w ramach zarzuconego oskarżonemu Jakubowi Gradowskiemu w akcie oskarżenia czynu uznaje oskarżonego Jakuba Gradowskiego za winnego tego, że w okresie od 3 sierpnia 2015r. do 6 sierpnia 2015r. w Koszalinie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania od banku kredytu usiłował wprowadzić w błąd pracownika Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu Filia w Koszalinie co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przyszłej umowy kredytowej w ten sposób, że podczas zawierania umowy kredytowej przedłożył podrobione dokumenty w postaci podrobionego również przez siebie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 20.07.2015 roku wydanego przez AG Technologic Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na nazwisko Jakuba Gradowskiego, które to podrobienie polegało na wpisaniu przez Jakuba Gradowskiego własnego imienia i nazwiska w rubryce podpis klienta na uprzednio podrobionym przez nieustaloną osobę zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 20.07.2015 roku wydanym przez AG Technologic Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na nazwisko Jakuba Gradowskiego oraz przedłożył podrobione przez nieustaloną osobę zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie z dnia 05.08.2015 roku potwierdzające okres ubezpieczenia oraz wysokość podstaw składek ubezpieczenia na nazwisko Jakuba Gradowskiego, które to dwa podrobione dokumenty dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, przez co usiłował doprowadzić Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu Filia w Koszalinie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 43.696,80 zł z tytułu umowy kredytu o numerze wniosku kredytowego A3308636, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na weryfikację przedłożonych dokumentów i odmowę udzielenia kredytu, czym działał na szkodę Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu, tj. za winnego przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270§1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 37a k.k. w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 35 § 1 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. skazuje Jakuba Gradowskiego na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,
2. na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 309 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. wymierza oskarżonemu Jakubowi Gradowskiemu karę grzywny w ilości 200 (dwieście) stawek dziennych w kwocie po 10 (dziesięć) złotych każda stawka,
3. na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. art. 72 § 1 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. zobowiązuje oskarżonego Jakuba Gradowskiego do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonego Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu w terminie 15 (piętnastu) dni od uprawomocnienia się wyroku,
4. na podstawie art. 43b k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie przez okres 3 (trzech) miesięcy,
5. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ilony Waskan kwotę 1033,20 zł brutto (tysiąc trzydzieści trzy złote brutto) tytułem pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu Jakubowi Gradowskiemu z urzędu przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym,
6. zasądza od oskarżonego Jakuba Gradowskiego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 1876,96 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć 96/100) złotych i wymierza mu opłatę w kwocie 700 (siedemset) złotych.

Dnia 13 września 2017 r.
Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący — Sędzia SO Andrzej Jaracz
Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Grosiak przy udziale Prokuratora Prok. Rejonowej w Koszalinie Adama Kuca
po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 r. sprawy Jakuba Gradowskiego
oskarżonego z art. 1351 kk w zw. z art. 28651 kk w Zb. z art. 27 OSI kk w Zb. z art. 29751 kk w zw. z art. 1152 kk na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 10 maja 2017 roku sygn. akt II K 447/ 16

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla orzeczoną wobec oskarżonego w punkcie 2 karę grzywny,
2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,
3. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe za postępowanie odwoławcze, w tym opłatę w kwocie 300 (trzysta) złotych za obie instancje,
4. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ilony Waskan kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/ 100) złotych tytułem obrony z urzędu oskarżonego w postępowaniu odwoławczym.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt II K 447/16 publikacja wyroku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Aleksandra Radzikowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
b/d