Sygnatura VIII Co 718/18 Zarządzenie

Sygn.akt VIII Co 718/18


ZARZĄDZENIE


Dnia 24 października 2018r.

Sędzia Sądu Rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny
w osobie Tomasza Szantyra

Po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018r. w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu
z udziałem dłużnika Wieńczysława Sporeckiego
o ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

zarządza:
1. na podstawie art. 802 kpc ustanowić dla dłużnika Wieńczysława Sporeckiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w Konikowie nr 79K, gm. Świeszyno, kuratora w osobie pracownika tut. Sądu – Sabiny Sekuła - celem zastępowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu, prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Włodzimierza Goździckiego pod sygnaturą akt Km 291/18;
2. ogłosić publicznie w budynku Sądu oraz lokalu Urzędu Gminy Świeszyno o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
3. uzależnić skuteczność doręczeń dokonywanych do rąk kuratora od upływu miesiąca od daty wywieszenia obwieszczeń w budynku tut. Sądu i Urzędu Gminy.
Sędzia

Rejestr zmian dla: Sygnatura VIII Co 718/18 Zarządzenie