Biegli sądowi

Aktualna lista biegłych sądowych znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Koszalinie

Podstawy prawne

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami):
1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. - w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. nr 15, poz. 133):
1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.
2. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
• z chwilą zwolnienia z funkcji;
• w razie śmierci;
• z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.
3. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.


Kto może zostać biegłym

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
• korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• ukończyła 25 lat życia;
• posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
• daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
• wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa.

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wpis na listę biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie

1. Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji;
2. Curriculum Vitae;
3. Kwestionariusz osobowy;
4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
5. Kserokopia dokumentów stwierdzających posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym:
• dziedzina medycyna – kandydat winien posiadać specjalizacje z danej dziedziny medycznej;
• dziedzina język migowy – kandydat winien posiadać „Certyfikat drugi – T2” lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych;
6. Kserokopia dowodu osobistego;
7. Listy referencyjne;
8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
10. Ważne zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące;
11. Opłatę skarbową w kwocie 10,- zł.

Numer konta Urzędu Miejskiego w Koszalinie, na które należy dokonać opłaty z tytułu wniosku o ustanowienie biegłym sądowym:

mBank S.A Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul.Okrzei 3
07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-11-19 09:39:24
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-11-19 09:35:09
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-11-19 09:32:57
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-06-29
Publikacja w dniu:
2017-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Paulina Brynik
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
dodano informację