Lekarze sądowi

Wykaz lekarzy sądowych udostępniony na ogólnodostępnej stronie internetowej sądu okręgowego prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.07.123.849).

Fragment tekstu ustawy:
Art. 1.
1. Ustawa określa:
1. warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego;
2. zasady wykonywania czynności lekarza sądowego;
2. zasady finansowania czynności lekarza sądowego.
3. Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanych dalej "organami uprawnionymi", w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania, zwanych dalej "uczestnikami postępowania".
4. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.
Art. 2.
1. Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
2. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej "zaświadczeniami", na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.
3. Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Art. 3.
Prezes sądu okręgowego określa liczbę lekarzy sądowych dla obszaru właściwości sądu okręgowego, mając na uwadze zapewnienie na tym obszarze dostępu do lekarza sądowego.
Art. 4.
W zakresie określonym w ustawie uprawnienia prezesa sądu okręgowego przysługują prezesowi wojskowego sądu okręgowego, a uprawnienia prokuratora przysługują prokuratorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-11-19 09:16:38
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-11-19 09:11:42
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Paulina Brynik
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Paulina Brynik
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
dodano informację