Tłumacze przysięgli

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej tłumaczy przysięgłych:
Rejestry i ewidencje - tłumacze przysięgli

Bezpośrednie odnośniki:
Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości
Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacje dla osób pragnących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.
Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:
1. ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
2. zna język polski;
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego".

Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. Powyższe dotyczy również osób, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach.
Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).
Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jest zatem możliwe, że kandydat najpierw zda egzamin, a dopiero później uzupełni wykształcenie, czy też uzyska odpowiednie obywatelstwo. Należy jednak pamiętać, iż wpis na listę tłumaczy przysięgłych - a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego - nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie na poniższy adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.
Koszt egzaminu to 800 zł płatne przelewem na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Finansowo-Administracyjne
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego”.

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu.

Rejestr zmian dla: Tłumacze przysięgli

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Paulina Brynik
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
dodano informację