Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 29.07.2022 r. dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych

ZARZĄDZENIE

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. Prawa o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 8 pkt 2 tej ustawy, w celu uregulowania skutków prawnych wniosków, pism procesowych oraz dokumentów wnoszonych z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, będącego częścią Krajowego Rejestru Zadłużonych przez pełnomocników zawodowych oraz doradców
Restrukturyzacyjnych, zarządzam co następuje:

§ 1
Od dnia 1 sierpnia 2022 roku wnioski o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz inne pisma procesowe i dokumenty składane w sprawach o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, będącego częścią Krajowego Rejestru Zadłużonych, przez pełnomocników zawodowych (adwokat, radca prawny) oraz osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego – nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe wiąże z wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pisma lub dokumentu do sądu;

§ 2
Zasady przewidziane w § 1 niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do wierzycieli, o których stanowi
art. 216aa ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz art. 196b ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne z tym wskazaniem, że dotyczy to zarówno postępowań o ogłoszenie/otwarcie/zatwierdzenie danego postępowania jak również właściwych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych po ich ogłoszeniu/otwarciu/zatwierdzeniu oraz że pisma procesowe oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, będącego częścią Krajowego Rejestru Zadłużonych, przez pełnomocników zawodowych (adwokat, radca prawny) oraz osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego – nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz ustawa z 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu;

§ 3
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie podmiotowej internetowej Sądu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 29.07.2022 r. dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-08-01 12:30:22
Publikacja w dniu:
2022-08-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-08-01 12:27:10
Publikacja w dniu:
2022-08-01
Zmiany:
Podejrzyj